با ایمن تیــار هیچ شانسی برای حریق وجود ندارد

شیر سیلابی - Deluge Valve


مدل محصول :

سیستم های آتش نشانی - سیستم های آبی آتش نشانی

شیر سیلابی - دیلوج ولو سیستم

DELUGE VALVE SYSTEM

شیر سیلابی / دیلوج ولو سیستم (Deluge valve) شرکت مهندسی ایمن تیار ، برای تخلیه مقادیر زیاد آب در یک محوطه بزرگ و در مدت زمان به نسبت کوتاه استفاده می شوند.
سیستم Deluge valve ایمن تیار جای زیادی را اشغال نمی کند و به همراه تجهیزات از پیش نصب شده ارائه می شود که موجب کاهش زمان نصب و راحتی و سادگی نصب می گردد.
شیر سیلابی ایمن تیار ، به سرعت ، و در عین حال به نرمی باز می شود تا از ایجاد ضربه قوچ جلوگیری به عمل آید.

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها

جدول مشخصات فنی شیرسیلابی / دیلوج ولو سیستم

Technical Information of the Imen Tiar Deluge Valve System

 

نام فایل
DelugevalveCatalogRev01SV.pdf دانلود